• DLA RODZICÓW DZIECI 5 i 6 letnich

    • INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI 5 i 6- letnich

     (urodzonych w latach 2007/2008)

      

     1.   1 września 2014r.

     Obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie oraz 6-latki urodzone w okresie styczeń-czerwiec 2008r.

      2. Spełnianie obowiązku szkolnego mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie 1 lipca do 31 grudnia 2008r.,jeśli taka będzie wola ich rodziców;

     3.  Spełnianie obowiązku szkolnego mogły rozpocząć również dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2009), jeśli taka będzie wola ich rodziców. W tym przypadku decyzję podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradnik psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie obowiązywało również kolejne roczniki;

     4. 1 września 2015r.

     Obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie urodzone w okresie lipiec-grudzień 2008r., oraz wszystkie dzieci 6-letnie z rocznika 2009r.

     5. Odroczenie obowiązku szkolnego następuje, gdy:

     - dziecko nie osiągnęło gotowości szkolnej (w wyniku diagnozy sporządzonej przez nauczyciela przedszkola, która rodzice otrzymują 30 kwietnia b.r. )

     - diagnozy przeprowadzonej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną (nie wcześniej niż w maju b.r. szkolnego najpóźniej w czasie wakacji szkolnych)

     Kto podejmuje decyzje? Na podstawie czego?

     *Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej – publicznej lub niepublicznej.

     Kiedy?

     * W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż jeden rok- nie dotyczy dzieci 6-letnich, których rodzice sami podejmują decyzję.

     *W przypadkach dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko we wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy:

       - 10 lat-do 31.08.2014r.

       - 8 lat – od 01.09.2014r. Możliwość odroczenia od obowiązku szkolnego może nastąpić również w trakcie roku szkolnego – do 31 grudnia.