• PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

    • PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

     w Szkole Podstawowej 

     im. Roalda Amundsena w Skroniowie.

     I. CELE PROCEDURY:

     • ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz nadanie im statusu programowej działalności szkoły.
     • przekazywanie bieżącej informacji rodzicom o postępach i problemach dziecka..
     • udzielanie wskazówek w zakresie sposobów postępowania rodzica wobec problemów dziecka.
     • inicjowanie nawiązywania kontaktów z rodzicami i zachęcenie ich do wyrażania opinii na temat jakości pracy szkoły.
     • tworzenie partnerskiej atmosfery.
     • realizowanie jednolitego systemu pracy z rodzicami, nadającego jej właściwą rangę.
     • ułatwianie monitorowania przyjętych zasad.

     II. DEFINICJA PRZEDMIOTU PROCEDURY:

     Kontakt z rodzicami - uzyskanie informacji o wszechstronnym rozwoju dziecka oraz warunkach domowych i szkolnych.

     III. KOGO DOTYCZY PROCEDURA:

     Procedura dotyczy wszystkich nauczycieli, wychowawców, rodziców i prawnych opiekunów oraz dyrektora szkoły.

     IV. OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPOWAŻNIENIA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIE, KTÓRE JEST PRZEDMIOTEM PROCEDURY:

     Szeroko rozumianych informacji o dziecku udzielają wyłącznie wychowawcy klas, nauczyciele, pielęgniarka szkolna, dyrektor, wicedyrektor szkoły.

     V. OPIS PRACY - USTALONA KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ, MIEJSCA I CZAS PRZEPROWADZANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI:

      

     1.Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów,     

     i dyrektorem jest szkoła.

     2.Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu przedstawionego na pierwszym spotkaniu z rodzicami, tj. najpóźniej

     w październiku każdego roku szkolnego.

     3. Spotkania odbywają się w formach:

     • zebrań ogólnych z rodzicami,
     • zebrań ogólnych z rodzicami i zaproszonymi specjalistami,
     • zebrań klasowych z rodzicami,
     • zebrań klasowych z rodzicami w obecności uczniów,
     • indywidualnych konsultacji rodziców z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów (np. drugi poniedziałek każdego miesiąca),
     • innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły.

     4.Rodzice uczniów szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami

     w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem (poprzez telefon do szkoły).

     5. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzach

     i boisku szkolnym).

     6.Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są  sale lekcyjne. Miejscem kontaktów dyrektora szkoły i rodziców na terenie szkoły jest gabinet dyrektora. Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji rodzicom w pokoju nauczycielskim w obecności innych nauczycieli. Poza tymi miejscami informacje nie są udzielane.

     7.Terminy spotkań z rodzicami ustalone są w harmonogramie zebrań z rodzicami przedstawionym nauczycielom i rodzicom na początku roku szkolnego.

     O obowiązkowym spotkaniu z rodzicami wychowawca jest zobowiązany przypomnieć uczniom i rodzicom, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, podając datę, miejsce, godzinę spotkania (można stosować pisemne zaproszenie z podpisem

     i podaniem informacji zwrotnej).

     Obowiązkowe spotkania nauczycieli z rodzicami odbywać się będą w/g harmonogramu konsultacji. Dyrektor szkoły może zmienić ustalone terminy zebrań w uzasadnionych przypadkach.

     8.Obecność rodzica na zebraniach jest obowiązkowa.

     9.W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła wzywa rodziców poza ustalonymi terminami.

     10.Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami telefonicznie, w innych sytuacjach wzywa rodzica do szkoły za pośrednictwem sekretariatu szkoły w formie pisemnej.

      

     11.  Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami w formach:

     • zebrań z rodzicami,
     • pisemnych informacji o postępach i zachowaniu uczniów,
     • pisemnym uzyskaniu zgody rodzica na udział dziecka w np. : wycieczce, wyjściu, konkursie, zawodach, wyjeździe, itp.  ( Załącznik  1)
     • wizyty wychowawcy w domu wychowanka,
     • indywidualnych spotkań z rodzicami na terenie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu terminu.
     • odwiedzin w domu wychowanka po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica                   /w szczególnych przypadkach bez zgody np. brak kontaktu z rodzicami/
     • Wywiadówka online.

     12.  Corocznym obowiązkiem wychowawcy klasy w trakcie zebrań klasowych jest zapoznanie rodziców z:

     • statutem szkoły,
     • programem wychowawczym szkoły,
     • programem profilaktyki szkoły,
     • planem wynikowym i planem wychowawczym klasy, planem pracy z rodzicami,
     • Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania ,
     • kryteriami ocen z zachowania,
     • procedurami przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
     • postępami edukacyjnymi i wychowawczymi uczniów,
     • informacjami bieżącymi dotyczącymi funkcjonowania klasy i  szkoły,
     • przewidywanymi ocenami ucznia za I semestr i rocznymi na 4 tygodnie przed radami klasyfikacyjnymi podczas zebrań z rodzicami, za potwierdzeniem otrzymania w/w ocen .  W przypadku nieobecności rodzica na spotkaniu/ zebraniu klasowym  (Załącznik  2a  /  2b / 2c - klasy I-III) wg wcześniejszych ustaleń.

     13.  Wychowawca klasy realizując tematykę szkoleniową dla rodziców, w ramach zebrań klasowych powinien uwzględnić następujące zagadnienia:

     • rozwój psychiczny dzieci i młodzieży,
     • przyczyny i zapobieganie agresji; rodzaje agresji występującej w naszej szkole,
     • zapobieganie niewłaściwym zachowaniom,
     • tolerancja i integracja,
     • higiena i bezpieczeństwo,
     • zadania rodziców w zakresie motywacji i wzmacniania dzieci,
     • zasady przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie,
     • oraz inne zagadnienia wynikające z planu pracy szkoły i klasy.

     14. Podczas spotkań klasowych z rodzicami wychowawca zobowiązany jest uwzględnić następujące zasady:

     • najtrudniejsze sprawy dotyczące ucznia należy omawiać szczerze, ale w indywidualnej rozmowie z rodzicami,
     • największą  uwagę  należy  przywiązywać  do  spraw opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych ,
     • najważniejszym składnikiem informacji o wynikach w nauce mają być poczynione postępy oraz wskazanie, w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów, treści niezbędnych do ich uzupełnienia,
     • z rodzicami rozmawiać należy po partnersku, z troską i życzliwością,
     • udzielać konkretnych rad co do przezwyciężania określonych trudności lub wskazywać osoby, instytucje, które to uczynią.

     15.W trakcie zebrań klasowych zabrania się:

     • dokonywania tylko negatywnych ocen zespołu uczniowskiego,
     • publicznego czytania ocen,
     • używania nazwisk przy przykładach negatywnych,
     • podważania hierarchii wartości wyznawanych przez rodziców,
     • nieograniczonego udostępniania rodzicom dziennika lekcyjnego.

     16.Aktywizowanie i motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą odbywa się   

            poprzez:

     1. wspólne  rozwiązywanie problemów klasowych,
     2. pomoc „trójki klasowej” w organizacji imprez klasowych,
     3. udział rodziców w takich formach pracy szkoły, jak: wycieczki, lekcje otwarte,  święta szkoły, przegląd twórczości uczniowskiej, itp.,
     4. uhonorowanie przez dyrekcję szkoły aktywnie działających rodziców listami gratulacyjnymi, podziękowaniami wręczanymi na apelu kończącym rok szkolny,
     5. wspólne dbanie o estetykę pomieszczeń klasy,
     6. pomoc przy wykonywaniu prac  na rzecz szkoły, klasy.

     17.Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do uczestnictwa

            w zaproponowanej przez wychowawcę klasy formie spotkania z rodzicami.

     18. Nauczyciel odpowiedzialny jest za sporządzenie protokołu zebrania z rodzicami.  

            Podpisują rodzice obecni na zebraniu.

            Protokół stanowi część dokumentacji pracy nauczyciela.

     19.Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczna

           Nauczyciele w porozumieniu z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną  

           zobowiązani są do:

     • przeprowadzenia, z udziałem przedstawicieli instytucji zajmujących się wychowaniem lub wspomagających szkołę, warsztatów dla rodziców (w miarę potrzeb zgłaszanych przez wychowawców klas, nauczycieli, dyrektora szkoły),
     • wspierania rodziców uczniów mających kłopoty z nauką oraz wywodzących się ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
     • wspomagania wychowawców w zbieraniu informacji o problemach uczniów,
     • zapoznawania rodziców z ofertą szkół gimnazjalnych, bez podważania znaczenia gimnazjów.
     • Pomoc Logopedyczna – nauczyciel zobowiązany jest do:

     - przeprowadzenia, z udziałem przedstawicieli instytucji zajmujących się wychowaniem lub wspomagających szkołę, warsztatów dla rodziców

     (w miarę potrzeb zgłaszanych przez wychowawców klas, dyrekcję

     szkoły),

     - wspierania rodziców uczniów mających kłopoty z nauką,

     - wspomagania wychowawców w zbieraniu informacji o problemach uczniów.

     20.Dyrektor szkoły w szczególności:

     • współpracuje z Radą Rodziców wg przyjętego harmonogramu,
     • udziela pomocy wychowawcom w kontaktach z rodzicami,  którzy nieregularnie uczestniczą w zebraniach,
     • przygotowuje oraz przeprowadza zebrania ogólne dla rodziców wg przyjętego harmonogramu.

     21.Zwolnienie ucznia z zajęć następuje tylko na pisemną prośbę rodzica, przedstawioną najpóźniej w dniu zwolnienia z podaniem istotnej przyczyny.

     W uzasadnionych losowo przypadkach rodzic może zwolnić osobiście dziecko w trakcie trwania zajęć. W sytuacja wyjątkowych decyzje

     o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły.
     22. Zwolnić z zajęć może wyłącznie wychowawca, dyrektor lub wicedyrektor.

     23. Wyklucza się następujące zachowania rodziców:

     • uzyskiwanie informacji o uczniu od nauczycieli na ulicy,
     • przeszkadzanie w czasie lekcji,
     • telefonowanie pod prywatny numer nauczyciela bez jego zgody,
     • zajmowanie przerw nauczycielowi dyżurującemu.
     • zasięganie informacji o uczniu u pracowników niepedagogicznych szkoły.

     24.Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do:

     • wychowawcy klasy,
     • dyrektora i wicedyrektora szkoły,
     • Rady Pedagogicznej,
     • organu nadzorującego szkołę,
     • organu prowadzącego szkołę.

      

      

     VI. WYKAZ MATERIAŁÓW I D DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH W TRAKCIE PRACY, ORAZ POTWIERDZAJĄCYCH WYKONANIE PRACY

      

     1.Odnotowanie obecności rodziców w dzienniku lekcyjnym w części do tego przeznaczonej.

     2. Notatka o temacie rozmowy w dzienniku lekcyjnym, dzienniku pedagoga (należy podać datę oraz jakie przyjęto ustalenia).

      

     VII. TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W DOKUMENCIE:

      

     Zmiany w dokumencie wprowadza się po dokonaniu ewaluacji na koniec roku szkolnego, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, po konsultacji z Radą Rodziców.

      

     Dokument został zaopiniowany przez Prezydium Rady Rodziców w dniu:

      

     Skroniów dn.  …………………………………………..…………….

      

     Prezydium Rady Rodziców: ……………………………………………………………………

      

      

                                                                                                 ……………………………………………………………………

      

                                                                                                

                                                                                                 ………………..…………………………………………………..

                                                        

                                                        ……………………….…………………………………………..

      

      

      

     Uchwałą Rady  Pedagogicznej  dokument  został   przyjęty  do  realizacji            w dniu:  …………………………………………………

      

        

     ZAŁĄCZNIKI:

     1.  Oświadczenie / Zgoda rodzica na udział dziecka w ……….  .
     2. Potwierdzenie otrzymania przewidywanych ocen z przedmiotów i zachowania    za I półrocze/ koniec roku szkolnego:
      1. grupowe – podczas zebrania z rodzicami;
      2. indywidualne – przez dziecko w ustalonym z rodzicami terminie. (IV-VIII)
      3. indywidualne – przez dziecko w ustalonym z rodzicami terminie. (I-III)

      


      

     Załącznik 1

      

     OŚWIADCZENIE

      

     Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  ……….……………………………………………………                                                                                                                                             

                                                                                        (nazwisko i imię )

     ucznia  klasy ……/ oddziału ….…przedszkola*/  w wycieczce szkolnej/ konkursie/

      

     zawodach sportowych*/ ………………………………………………………………………………………………     

                                                                                                                       (trasa wycieczki)

     w dniu/ach ……………………………………………..……..

      

        Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em  się z regulaminem wycieczki.

      

      

      

     ……………………………                          …………………………………………………….

         (miejscowość i data)                                     (czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik  2a

      

     POTWIERDZENIE

     otrzymania przewidywanych ocen z przedmiotów i zachowania

     za I semestr / na koniec roku szkolnego ……………………  .

      

      

           Dnia ………………………………………… otrzymałam/em oceny przewidywane mojego dziecka ucznia klasy …………………….…z przedmiotów i zachowania                   /za I semestr / na koniec/ roku szkolnego ………..……....../………….….…..…

      co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

      

      

     Lp.

     Nazwisko i imię ucznia

       Imię i nazwisko rodzica

     Podpis rodzica

     Uwagi

      1.

      

      

      

      

      2.

      

      

      

      

      3.

      

      

      

      

      4.

      

      

      

      

      5.

      

      

      

      

      6.

      

      

      

      

      7.

      

      

      

      

      8.

      

      

      

      

      9.

      

      

      

      

     10.

      

      

      

      

     11.

      

      

      

      

     12.

      

      

      

      

     13.

      

      

      

      

     14.

      

      

      

      

     15.

      

      

      

      

     16.

      

      

      

      

     17.

      

      

      

      

     18.

      

      

      

      

     19.

      

      

      

      

     20.

      

      

      

      

      

      

      

     ……………………………………………………                                                                 ……………………..……………………………

                (miejscowość i data)                                                                                                                             (Podpis wychowawcy)

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik  2b

      

      

      

      

     ZAWIADOMIENIE

      

            Dnia ……………………………wychowawca kasy …………….zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przekazuje przewidywane oceny z przedmiotów   i zachowania Państwa  syna/córki ………………………………….……………………...…   /za I semestr / na koniec / roku szkolnego ………….……/…………………  .

     Proszę o potwierdzenie odbioru własnoręcznym podpisem i dostarczenie do szkoły w terminie trzech dni roboczych.

      

            Dziękuję!

      

      

     ………………………………………….                                                                                       ………………………………………………..                                                                                    

                           (data)                                                                                                                                     (Imię i nazwisko wychowawcy)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     POTWIERDZENIE

     otrzymania przewidywanych ocen z przedmiotów i zachowania

     za I semestr / na koniec roku szkolnego …………/…………  .

      

      

      

               Dnia ……………………...………………… otrzymałam/em oceny przewidywane

      

     mojego dziecka …………………………..………………………ucznia klasy ………z przedmiotów

      

     i zachowania /za I semestr / na koniec/ roku szkolnego ……..……....../………...…..…  ,

      

     co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

      

      

      

      

      

     ………………………………………….                                                               …………………………………………………               

                               (data)                                                                                                       (czytelny podpis rodzica)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik  2c

      

      

      

      

     ZAWIADOMIENIE

      

         Dnia …………….……………………… wychowawca kasy……….zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przekazuje przewidywaną ocenę opisową i ocenę z zachowania Państwa syna/córki …………………………..………………….………/za I semestr / na koniec */ roku szkolnego …….………/………………  .

     Proszę o potwierdzenie odbioru własnoręcznym podpisem i dostarczenie do szkoły w terminie trzech dni roboczych.

      

            Dziękuję!

      

      

     …………………………………………                                                                                      ……………………………………………….

              ( data)                                                                                                              (Imię i nazwisko wychowawcy)

                                   

      

                                                                                                                                                                        

      

      

      

      

      

      

      

      

     POTWIERDZENIE

     otrzymania przewidywanej oceny opisowej i oceny zachowania

     za I semestr / na koniec* roku szkolnego …………/…………  .

      

      

      

           Dnia ……………………............……… otrzymałam/em przewidywaną ocenę mojego

      

     dziecka …………………………..……………………ucznia klasy ……z poszczególnych edukacji  

      

     i zachowania /za I semestr / na koniec/ roku szkolnego ……..……....../………...…..…  ,

      

     co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

      

      

      

      

      

     …………………………………………                                                                                  …………………………………………………                                                                                       

                                ( data)                                                                                                                                (czytelny podpis  rodzica)