• CEREMONIAŁ SZKOLNY

    • Szkoły Podstawowej im. Roalda Amundsena

     w Skroniowie

     Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru. Jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną  i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

     SZTANDAR SZKOŁY

     - Sztandar Szkoły dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, Narodu,

       symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

     - Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania.

     - Sztandar szkoły został poświęcony 18 maja 1991r. podczas uroczystości nadania imienia szkole.

     - Sztandar przechowywany jest na terenie szkoły, w gabinecie dyrektora lub w gablocie, w holu szkoły wraz  z insygniami pocztu sztandarowego.

     - W czasie uroczystości sztandar nosi się rozwinięty.

     -  Poczet udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych organizowanych z okazji ważnych wydarzeń z życia szkoły, naszej miejscowości,  miasta i kraju.

       Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych  i innych.

     Poczet sztandarowy

     - Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klasy V wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu  w następującym składzie: Chorąży (sztandarowy) i asystujący.

     - Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez  wychowawców klas oraz samorząd szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.

     - Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego ).

     - Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu    sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.

     - Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

     Uczeń-ciemne spodnie, biała koszula

     Uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice

     - Insygnia pocztu sztandarowego:

        * biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym

           w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze

        * białe rękawiczki

        * tarcze z logo szkoły

     Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego

     1. „zasadnicza” – sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka jest w pozycji „zasadniczej”.
     2. „spocznij” – sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.
     3. „na ramię” – chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni.
     4. „prezentuj” – z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi sztandar do położenia przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na

               wysokości barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż

               pod prawą, po czym opuszcza prawą ręką drzewce sztandaru do

               położenia pionowego przy prawym ramieniu. Lewa dłoń chwyta

               drzewce poniżej prawego barku.

     1. salutowanie sztandarem w miejscu – wykonuje się z postawy

               „prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym

               wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla

               sztandar w przód do 45 stopni. Po czasie „salutowania” przenosi

               sztandar do postawy „prezentuj”.

     1. salutowanie sztandarem w marszu – z położenia „na ramię” w taki

               sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy: „na prawo patrz” –

               pochyla sztandar; „baczność” – bierze sztandar na ramię.

     Przekazanie sztandaru

     Przebieg:

     Osoba prowadząca wydaje komendę:

     „Proszę o powstanie. Baczność! Wprowadzić sztandar!”

     Wejście pocztu sztandarowego (zajęcie miejsca po lewej stronie od wejścia)

     „Do hymnu” (postawa sztandaru: salutowanie w miejscu)

     „Po hymnie!” (postawa sztandaru: prezentuj, a potem spocznij)

      „Baczność! Pani Dyrektor, melduję  gotowość szkoły do przekazania Sztandaru.

      - Do przekazania Sztandaru wystąp”.

     Obydwa poczty zbliżają się w stronę dyrektora szkoły (postawa sztandaru: podchodzi w postawie „prezentuj”,

     a potem w postawie „salutowanie w miejscu”).

      

     Chorąży z pocztu przekazującego Sztandar:

      

     Przekazuję wam Sztandar – symbol  Szkoły Podstawowej im.Roalda Amundsena  

     w Skroniowie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę”.

      

     Chorąży z pocztu przyjmującego sztandar:

      

     „Przyjmujemy sztandar szkoły. Będziemy o niego dbać, sumiennie wypełniać swoje obowiązki

     i godnie reprezentować Szkołę  Podstawową im.  Roalda Amundsena w Skroniowie”.

      

     Chorąży klęka i całuje Sztandar (postawa sztandaru: „prezentuj”).

      

     Chorąży przekazujący Sztandar podchodzi dwa kroki do przodu i oddaje

     sztandar chorążemu przyjmującemu Sztandar.

     Asysta pocztu przyjmującego sztandar podchodzi do chorążego (postawa

     sztandaru: „prezentuj”).

     Osoba prowadząca wydaje komendę:

     „Sztandar wyprowadzić!” (pierwszy wychodzi poczet przekazujący Sztandar, a za  

                                                  nim poczet przyjmujący).

     LOGO SZKOŁY

     Logo szkoły prezentowane jest:

     - nad głównym wejściem do budynku szkolnego,

     - na papierze firmowym,

     - na dokumentach szkolnych,

     - na zaproszeniach, dyplomach,

     - na tarczy szkolnej,

     - na witrynie internetowej naszej szkoły.

     CEREMONIAŁ WEWNĄTRZSZKOLNY

     Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

     Uczniowie występują w odświętnych strojach uczniowskich. Uroczystość

     składa się z:

     1. części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu

               państwowego, okolicznościowe przemówienia, wyprowadzenie  

               sztandaru),

     1. części artystycznej przygotowanej przez uczniów i wychowawców wyznaczonych klas.     

     Ślubowanie klasy pierwszej

     Uroczystość jest przygotowywana przez wychowawców klas pierwszych i

     Samorząd Uczniowski. Uczniowie występują w strojach odświętnych. Podczas

     ślubowania uczniowie klas pierwszych stoją na baczność. Sztandar, który trzymają uczniowie z pocztu, skierowany jest w stronę ślubujących. Pierwszoklasiści mają wyciągnięte dwa palce prawej ręki w stronę sztandaru    i w skupieniu słuchają roty

     ślubowania czytanej przez dyrektora szkoły:

      

     „Ślubuję być dobrym Polakiem,

     dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

     Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,

     jak dla niej pracować, kiedy urosnę!

     Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem

     i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.”

     Uczniowie na zakończenie powtarzają – ŚLUBUJEMY!

     Po złożeniu przysięgi następuje pasowanie na ucznia. Dyrektor szkoły

     podchodzi kolejno do każdego ucznia i kładąc ołówek na prawe ramię mówi:

     „Pasuję ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Roalda Amundsena   w Skroniowie.”

     Pierwszoklasiści otrzymują legitymacje szkolne i pamiątkowe dyplomy.

     Kolejnym punktem uroczystości jest złożenie obietnicy przez rodziców pierwszoklasistów,

     którą będą powtarzali za  dyrektorem szkoły.

     Rodzic stojąc za swoim dzieckiem  mają wyciągnięte dwa palce prawej ręki do góry,

     a lewą ręką dotykają ramienia swojego dziecka   i powtarzają słowa obietnicy/ przyrzeczenia

     Uroczyste zakończenie roku szkolnego

     Każdy rok szkolny kończy się uroczystym apelem. Uczniowie występują w strojach odświętnych.

     Uroczystość składa się z:

     1. części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu

                                           państwowego),

     1. pożegnania absolwentów klas szóstych (okolicznościowe  przemówienie),
     2. części końcowej (przekazanie sztandaru uczniom klas piątych,

                                          wyprowadzenie sztandaru).

     Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi

     Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:

     - święta narodowe i państwowe:

                   - rocznica wybuchu II wojny światowej,

                  - Święto Odzyskania Niepodległości,

                  - Święto Pracy,

                  - Święto Flagi,

                  -rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

     - uroczystości okolicznościowe.